Vedtægter

Autisme Ungdoms vedtægter - hvad er det?

Vedtægterne er Autisme Ungdoms overordnede spilleregler for hvordan organisationen fungerer, hvor alle væsentlige interne regler for organisationen er fastlagt. 

 

Navn og hjemsted

§ 1 Foreningens navn er “Autisme Ungdom”

§ 2 Foreningens hjemsted er hos Landsforeningen Autisme.

§ 3 Autisme ungdom er Landsforeningen Autismes ungdomsorganisation

Formål

§ 4 Foreningens formål er at udbrede viden omkring autisme spektrum forstyrrelse blandt den almene befolkning, samt sikre unge med en autisme spektrum forstyrrelse bedre forhold i samfundet.

Stk 2 Foreningen vil arbejde for Danmarks efterlevelse af FN’s Handicapkonvention for unge med autisme blandt andet ved at arbejde for bedre forhold for personer med autisme og afstigmatisering af autisme inden for civilsamfundet, uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet. Autisme  Ungdom arbejder for at unge med autisme og unge pårørende, til folk med autisme, mellem 13-30 år får en stemme i debatten, og et sted hvor de kan møde ligesindede i et anerkendende og inkluderende fællesskab. Herudover arbejder Autisme Ungdom for at støtte unge til selvstændigt at kunne indgå i fællesskaber uden for foreningen. 

Stk 3 Foreningens bærende værdier er: medlemsdemokrati, inklusion, fællesskab og sammenhold. Foreningen vil arbejde både på lokalt, nationalt og internationalt plan.

Stk. 4 Foreningen arbejder for sit formål gennem eksterne aktiviteter så som undervisning på skoler, kampagner og politisk interessevaretagelse og gennem interne aktiviteter såsom kurser, samtale-cafeer og sociale arrangementer, der kan binde unge med og uden autisme sammen. Formålet udmøntes også ved aktivt at inddrage børn og unge mellem 13-30 år i virket med organisationens formål.

Stk 5 Foreningen arbejder desuden på en tværpolitisk måde uafhængig af partipolitik.
 

Medlemskab

§ 5 Som medlemmer kan optages personer mellem 13-30 år, der ønsker at støtte organisationens formål.

Stk. 2 Personer over 30 år, samt firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder samt foreninger, der ønsker at støtte organisationens formål, kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret.

Stk. 3 Medlemskab forudsætter endvidere, at medlemmet betaler kontingent  jf. § 15 . Når dette er opfyldt opnår medlemmet fulde rettigheder i hele Autisme Ungdoms organisation

§ 6 Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af organisationens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7 Udmeldelse skal ske skriftligt og sendes til organisationens hovedbestyrelse.

§ 8 Fratagelse af medlemskab (eksklusion) af Autisme Ungdom kan ske hvis medlemmet ikke længere overholder punkterne i §5 Fratagelse af medlemskab kan endvidere ske hvis medlemmet groft, gentagne gange og efter en klar advarsel, modarbejder Autisme Ungdom eller på anden vis belaster organisationens formål og arbejde ved sit medlemskab. Ved særligt grove tilfælde kan medlemmet ekskluderes på baggrund af et enkeltstående forhold.

Stk. 2 Eksklusion kan kun foretages ved beslutning på et møde i hovedbestyrelsen. Medlemmet skal indstilles til eksklusion af 3 medlemmer eller en afdeling.

Medlemmet har ret til at vide hvem der har indstillet det til eksklusion, medmindre indstiller ønsker at være anonym, og til at blive indbudt med taleret til det punkt hvor eksklusionen behandles, senest 7 døgn før behandlingen.

Stk. 3 Et medlem der er ekskluderet af hovedbestyrelsen efter stk. 1 og 2 kan anke afgørelsen til årsmødet. En anke har ikke opsættende virkning, men medlemmet har taleret ved det punkt, hvor årsmødet behandler sagen. Omgør årsmødet eksklusionen, træder medlemskabet i kraft øjeblikkeligt.

Hovedbestyrelse

§ 9. Hovedbestyrelsen består af op til syv menige medlemmer plus tre talspersoner og en kasserer.

Stk. 2 Alle medlemmer af foreningen er valgbare til hovedbestyrelsen. Fastansatte medarbejdere i sekretariatet eller i fonde, som Landsforeningen Autisme eller Autisme Ungdom forvalter eller har som datterselskaber, kan ikke vælges til Hovedbestyrelsen.

Stk. 3 Minimum 4 medlemmer af hovedbestyrelsen skal have en autisme diagnose.

Stk. 4 Hovedbestyrelsens medlemmer skal være geografisk spredt. Max 5 bestyrelsesmedlemmer må være fra samme region.

§ 10 Alle beslutninger i hovedbestyrelsen skal, hvor intet andet fremgår af denne vedtægt, træffes ved simpelt flertal blandt de deltagende.

§ 11 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 12 De tre talspersoner og kassereren udgør Autisme Ungdoms daglige ledelse med ret til at træffe beslutninger mellem hovedbestyrelsesmøder og talspersonerne har ret til at udtale sig på vegne af foreningen.

Stk 2. De tre talspersoner og kassereren er tegningsberettiget for Autisme Ungdom.

§ 13 Hovedbestyrelsen skal opkræve børneattest på medlemmer af hovedbestyrelsen på 18 år eller derover.

§ 14 Hovedbestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg.

Foreningens struktur

§ 15. Medlemmer kan oprette lokalafdelinger med godkendelse fra hovedbestyrelsen.

Stk 2. Ethvert medlem indmeldes automatisk i sin nærmestliggende lokale afdeling, men kan efterfølgende flytte afdeling.

Stk 3. Autisme Ungdoms landsorganisation står for den praktiske opkrævning af kontingentet fastsat af årsmødet jf §18 for afdelingernes medlemmer. 

Stk.  3 Lokalafdelingernes har ret til deres medlemmers kontingent-betaling samt til et af hovedbestyrelsen fastsat støttebeløb.

Stk 4. Hovedbestyrelsen kan bestemme, at alle lokalafdelinger en gang årligt skal indsende vedtægter, regnskaber, referater af generalforsamlinger og dokumentation for anden aktivitet.

§ 16. Lokalafdelingerne skal afholde lokale generalforsamlinger hvert år samt have vedtægter. 

§ 17. Forholdet mellem Landsforeningen Autisme og Landsforeningen autisme afgøres med aftale mellem de to landsorganisationer.

Årsmøde 

§ 18 Autisme Ungdoms højeste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned, så vidt muligt i en weekend eller skole-ferie og så vidt muligt i en anden landsdel end året før.

Stk. 2 Senest 35 dage før årsmødets afholdelse indkaldes alle medlemmer, der har oplyst en gyldig e-mailadresse.

Stk 3. Alle medlemmer af foreningen har ret til at deltage på årsmødet med stemmeret, taleret og ret til at stille forslag.

Stk 4 Det ordinære årsmødes dagsorden skal minimum indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af årsmødet gyldighed

4. Beretning om foreningens aktiviteter, herunder organisatorisk- og politisk beretning.

5. Aktivitetsplan.

6. Regnskab, orientering og godkendelse

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Indkomne forslag.

9. Valg af:

-Tre Talspersoner

-En Kasserer

-Op til syv menige hovedbestyrelsesmedlemmer

- Op til syv menige hovedbestyrelsesmedlems supleanter

-To revisorer

-En revisorer supleant.

10. Eventuelt

§ 19. Afgørelser på årsmødet sker ved simpelt flertal. 

§ 20. Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, såfremt halvdelen af hovedbestyrelsen eller 10% af medlemmerne skriftligt begærer det. Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Prokura og formue

§ 21. Kassereren tildeles automatisk prokura. Hovedbestyrelsen kan vælge at tildele andre prokura.

§ 22. For foreningens formue hæfter alene foreningen.

§ 23. Det er ikke muligt at bruge summer på over 5.000 kroner uden godkendelse fra talspersonerne og kassereren. Pantsætning, optagelse af lån eller køb af ejendomme skal godkendes af hovedbestyrelsen.

Regnskab og revision

§ 24. Foreningens regnskabsår følger det almindelige regnskabsår

Årsregnskabet udarbejdes og revideres af revisorerne.

Ændring og opløsning

§ 25. Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på et årsmøde med 2/3 flertal blandt de i afstemningen deltagende.

§ 26. Opløsning kan kun ske på dertil indkaldt ekstraordinært landsmøde med 3/4 flertal. Eventuelt efterladt formue går til Landsforeningen Autisme.

Bag om organisationen


Coronavirus: Grundet Corvid-19 er alle fysiske aktiviteter foreløbig udsat.